แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5
เรื่อง การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ 

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียน
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ลงบนตัวเลือกหน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด
และ กรอกชื่อ-นามสกุล, ชั้น, โรงเรียนของผู้สอบให้ครบถ้วน

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ชื่อ-นามสกุล : , ชั้น : ป. โรงเรียน :

 

1. มุมมองแบบใดที่มีลักษณะเหมือนพิมพ์?
 
2. ก่อนนำข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ควรทำข้อใดก่อน?
 
3. กรณีที่มีข้อความหน้าเดียวการสั่งพิมพ์ควรทำอย่างไร?
 
4. กรณีที่มีข้อความหลายหน้าการสั่งพิมพ์ควรทำอย่างไร?
 
5. กรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์หลายเครื่อง ก่อนพิมพ์ เอกสารควรทำข้อใด?
 
6. ต้องการพิมพ์เอกสารอย่างรวดเร็วแต่ไม่สวยงาม กำหนดได้ที่ใด?
 
7. ต้องการพิมพ์ข้อมูลหน้าเดียว 10 ชุดต้องทำอย่างไร?
 
8. ถ้าต้องการสั่งพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ต้องใช้คำสั่งใด?
 
9. การพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ ควรเตรียมอะไรเป็นสิ่งแรก?
 
10. การสั่งพิมพ์งาน การกำหนดกระดาษแบบ Landscape หมายถึงอะไร?
 
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------