แบบทดสอบก่อนเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.5
เรื่อง การวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียน
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  X  ลงบนตัวเลือกหน้าข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด
และ กรอกชื่อ-นามสกุล, ชั้น, โรงเรียนของผู้สอบให้ครบถ้วน

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ชื่อ-นามสกุล : , ชั้น : ป. โรงเรียน :

 

1. เมนู File ใช้ในการจัดการเรื่องใดในโปรแกรม?
 
2. คำสั่งในเมนู File คำสั่งใดที่ใช้แสดงภาพก่อนการพิมพ์หรือภาพเหมือนพิมพ์?
 
3. คำสั่ง Page Setup.... ใช้ในการทำสิ่งใด?
 
4. คำสั่ง New มีความหมายอย่างไร?
 
5. คำสั่ง Open มีความหมายอย่างไร?
 
6. คำสั่งใดที่ใช้ในการเปิดโปรแกรม Paint?
 
7. คำสั่ง Save as.... ใช้ในกรณีใด?
 
8. เครื่องมือรูป "วงกลม" ใช้ทำอะไร?
 
9. เครื่องมือรูป "อักษร A" ใช้ทำอะไร?
 
10. เครื่องมือรูป "สี่เหลี่ยม" ใช้ทำอะไร?
 
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------