โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
เกี่ยวกับเรา / About Us

 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจและเป้าหมาย
 
 

วิสัยทัศน์  ปรัชญา  พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                พัฒนาเด็กสู่ศักยภาพสูงสุดแห่งตน ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีพื้นฐานความรู้ในการไปศึกษาต่อ  หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  รู้จักตนเองและผู้อื่น  ดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขและสันติสุข

ปรัชญาการจัดการศึกษา

            สร้างคนดี  มีความรู้  คู่คุณธรรม  นำสังคม

 ภารกิจ

                1.  ดำเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา   ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

                2.  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ  ให้สนองต่อภาระงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ  โดยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (S.B.M)  โดยใช้กระบวนการ P.D.C.A

                3.  ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  ตามแนวปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มีความหมายต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

                4.  นำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา  ทั้งสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพยากรมนุษย์

                5.  จัดหา  ส่งเสริมการใช้สื่อ  วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

                6.  ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้พร้อมใช้และเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริง

                7.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยีที่กำลังรุดหน้าอย่างรวดเร็ว  สามารถใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                8.  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  ปรับภูมิทัศน์  ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

                9.  สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรตามโอกาสและสถานการณ์  ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าด้วยการทำผลงานทางวิชาการจากผลงานในสภาวะการทำงานปกติ 

เป้าหมายการจัดการศึกษา 

                1.  นักเรียนระดับก่อนประศึกษา  ได้รับการเตรียมความพร้อม  และมีพัฒนาการทุกด้านที่เหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ  พร้อมที่จะเรียนในระดับประถมศึกษา

                2.  นักเรียนระดับประถมศึกษา  มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะ  เจตคติ เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ..๒๕๔๔ กำหนด  และเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนและชุมชนต้องการ

                3.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะ เจตคติ  อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  สามารถนำกระบวนการเรียนรู้แสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิต  ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเกิดสันติสุข

                4.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

แนวคิด  หลักการในการพัฒนาโรงเรียน

                แนวคิด  หลักการในการบริหารจัดการ  คือ การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  โดยใช้กระบวนการ P.D.C.A เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในทุกด้าน

 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com