โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
เกี่ยวกับเรา / About Us

 
ข้อมูลชุมชน
 
 

ข้อมูลชุมชน

            1.หมู่บ้านในเขตบริการมี 6  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 1 บ้านหัวฝาย หมู่ที่.  2 บ้านหนองช้างคืน หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย  หมู่ที่  4  บ้านหนองช้างคืน  หมู่ที่  5  บ้านศรีทรายมูล-น้ำโค้ง-ล่ามช้าง     และหมู่ที่ 6  บ้านริมเหมืองเหนือ  ตำบลหนองช้างคืน    จำนวนทั้งสิ้น  1,059   ครัวเรือน   จำนวนประชากร   8,157  คน   

2. สภาพชุมชน เป็นชุมชนชนบท มีคนไทยพื้นราบ  คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ100 %

3.      อาชีพผู้ปกครอง

-         เกษตรกรรม              ร้อยละ  60

-         รับจ้าง                                 ร้อยละ  20

-         ค้าขาย                                ร้อยละ. 15

-         รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ           ร้อยละ    5

                                       

              4.  ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง

                              ยากจน                            ร้อยละ  50

                                        ปานกลาง                        ร้อยละ  35

                                        ดี                                     ร้อยละ  15

            5. ศาสนาที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนนับถือ

                              พุทธ                       ร้อยละ 98

                              คริสต์                      ร้อยละ  1

                              อิสลาม                    ร้อยละ  1

                              อื่น ๆ                       ร้อยละ  -

            6.  ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

7.      ความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการศึกษา   (ระบุความต้องการของชุมชน)

ต้องการให้พัฒนาเด็กตามศักยภาพให้มีความพร้อมที่จะเรียนต่อและประกอบอาชีพได้  ให้มี

คุณธรรมจริยธรรม ไม่เสพยาเสพติด มีความสามารถในการแก้ปัญหา   ต้องการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com