โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
E-Learning โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน

 
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning ) โดย อ.กัลยารัตน์
 
 

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) เรื่อง  การใช้เครื่องมือใน

                โปรแกรม Paint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่  5   โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1

ผู้ศึกษา     นางกัลยารัตน์   ณ วันจันทร์

                ครูชำนาญการ   โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1

 

บทคัดย่อ
 

           การศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เรื่องการใช้ เครื่องมือในโปรแกรม Paint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต 1  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา   และหาประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เรื่อง การใช้เครื่องมือในโปรแกรม (Paint)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เรื่อง การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Paint  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1   และประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) เรื่องการใช้เครื่องมือในโปรแกรม  Paint   ประชากรและกลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 19  คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดล่ามช้าง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 3 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 5 โรงเรียนวัดประตูป่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1  จำนวน  6  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย   บทเรียนระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) เรื่อง การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Paint    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) เรื่อง การใช้เครื่องมือในโปรแกรม Paint    สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    และแบบตรวจสอบความพึงพอใจในการเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  (E-learning) เรื่องการใช้เครื่องมือในโปรแกรม  Paint     สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ทำการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ   หาประสิทธิภาพและคุณภาพ  โดยหาค่า  IOC  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเกณฑ์  E1 /E2    

              ผลการศึกษาพบว่าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  เรื่องการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Paint  ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11  คิดเป็นร้อยละ41.05 และผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)   เรื่องการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Paint    คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ   8.21   คิดเป็นร้อยละ  82.11  จากการประเมินตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1 / E2 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีค่าเท่ากับ 84.21 / 82.11   

                ผลจากการให้นักเรียน ประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วยระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) เรื่องการใช้เครื่องมือในโปรแกรม  Paint   คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม  4.17  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก   สำหรับระดับความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.68  คือ ผู้เรียนให้ความสนใจและต้องการเรียนรู้ด้วยระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning)    รองลงมาคือ การสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้เรียนได้รวดเร็วในขณะวัดผลการเรียนรู้  และส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.58  เท่ากัน    

 

เข้าสู่บทเรียนได้ที่นี้ค่ะ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

  ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์  
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ .pdf Download

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com