โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
E-Learning โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน

 
ข้อสอบวิชานาฏศิลป์ ม.ต้น ภาค 2
 
 
ข้อสอบปลายภาค/ปี   วิชา นาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
-------------------------------------------------------------
1.การแสดงนาฏศิลป์ไทย นิยมอยู่เพียงเรื่องเดียว คือเรื่องรามเกียรติ์ ซึ้งได้เค้าเดิมมาจากเรื่องรามายณของอินเดียคืออะไร
ก.ละคร                                          ข.ลิเก                                      ค.โขน                                    ง.ระบำ
2.ละครที่ถือเป็นต้นแบบของละครรำทุกชนิด คือ ละครอะไร
ก.ละครใน                    ข.ละครนอก                         ค.ละครเสภา                         ง.ละครชาตรี
3.นาฏยศัพท์ คือ ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ารำ การยกแขนให้ได้ส่วนยกสูง ตั้งข้อมือ ฝ่ามือเหยียดตรงทั้งสี่นิ้ว นิ้วหัวแม่มืองอเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย หักข้อมือเข้าหาลำแขน หมายถึงข้อใด
ก.กันวง                          ข.ตั้งวง   ค.จีบหงาย                             ง.จีบวง
4.ภาษาทางนาฏศิลป์ใช้เรียกการแสดงท่าทางในการพูดของตัวละครว่าอย่างไร
ก.นาฏยศัพท์ ข.การตีบท             ค.บทของละคร      ง.ภาษาของการแสดง
5.การละครและการฟ้อนรำของไทยที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้  ได้แบบแผนมาจากชนชาติใด
ก.จีน                               ข.เขมร                   ค.ลาว                     ง.อินเดีย
6.การละครที่ใช้ผู้แสดงเป็นชายล้วน และมีตัวแสดงเพียง 3 ตัว คือละครในข้อใด
ก.ละครใน                    ข.ละครนอก                         ค.ละครชาตรี                        ง.ละครดึกดำบรรพ์
7.การละครของไทยที่แสดงท่าทางเหมือนอย่างสามัญชนและเปลี่ยนฉากไปตามท้องเรื่อง คือละครในข้อใด
ก.ละครพูดกับละครพันทาง                      ข.ละครพูดกับละครดึกดำบรรพ์
       ค.ละครพูดกับละครเสภา                                         ง.ละครพูดกับละครร้อง
8.ต้นกำเนิดของการแสดงละคร มาจากอะไร
ก.การสวดอ้อนวอน                                       ข.การร้องเพลงพื้นบ้าน
ค.การร่ายรำบูชาเทพเจ้า                     ง.การแสดงทางศาสนา
9.การแสดงของภาคใต้ คือข้อใด
ก.มโนราห์-ลำกลอน                           ข.มโนราห์-ลำหมู่
ค.มโนราห์-หนังตะลุง                       ง.มโนราห์-ลำตัด
10.บ้องไฟ คือการละเล่นพื้นเมืองของภาคใด
ก.เหนือ                  ข.กลาง                   ค.อีสาน                 ง.ใต้
11.ลำตัด คือการแสดงพื้นเมืองของภาคใด
ก.เหนือ              ข.กลาง               ค.อีสาน                ง.ใต้
 
12. ฟ้อนเล็บ คือการแสดงพื้นเมืองของภาคใด
ก.เหนือ           ข.กลาง                  ค.อีสาน                 ง.ใต้
13.การแสดงของภาคอีสาน คือข้อใด
ก.ลำตัด          ข.ฟ้อนเล็บ             ค.มโนราห์           ง.ลำเพลิน
14. ก่อนจะมีการแสดงละคร ผู้แสดงจะต้องกระทำสิ่งใดก่อน
ก. ไหว้ครู       ข. บรรเลงดนตรี     ค. ร้องเพลงนำ      ง. ร้องเพลงโชว์
15. “เถิดเทิง หรือ เทิ่งบอง” เรียกตามเสียงกลองที่ได้ยินิ ใช้ประกอบการรำพื้นเมืองของไทยภาคใด
ก.   ภาคเหนือ      ข. ภาคกลาง        ค.  ภาคอีสาน     ง. ภาคใต้
16. บทบาทของตัวละครบนเวที ที่ปรากฎต่อผู้ชมในด้านต่างๆ เช่น สีหน้า ท่าทาง จังหวะ การเคลื่อนไหวคืออะไร
ก. การใช้ภาษา        ข.   ภาพ              ค.     ความคิด         ง.   ตัวละคร
17.   บทพูดร้องที่ดี      จะต้องเป็นอย่างไร
ก.   เหมาะสมกับลักษณะของผู้แสดงแต่ละคราว
ข.    ปรับปรุงไปตามความเหมาะสมกับเวลาและโอกาส
ค.    เหมาะสมกับลักษณะของการละครและนิสัยของตัวละคร
ง.     เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและเหตุการณ์ของบ้านเมือง
18.    ควรใช้ภาษาพูดในข้อใดเมื่อแสดงละคร
ก.   คำพูดที่ใช้กันอยู่ปกติ                               ข.   คำพูดที่ใช้ต้องประหยัดถ้อยคำ
ค.    จะต้องพูดให้เกินความเป็นจริง                ง.   คำพูดต้องให้กินใจอย่างลึกกซึ้ง
19. ผู้วางนโยบายหลักการแสดง รับผิดชอบทางด้านการเงิน งานธุรการและประชาสัมพัน์ คือใคร
         ก. นายทุน      ข. ผู้อำนวยการสร้าง                        ค. ผู้กำกับการแสดง      ง. ผู้ประสานงาน
20. ศึกษาบทละครเป็นอย่างดี คัดเลือกผู้แสดง กำหนดแผนการฝึกซ้อม และการแสดง และรับผิดชอบงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการแสดงละคร คือหน้าที่ของใคร
         ก. เจ้าภาพ           ข. นายทุน        ค. ผู้อำนวยการสร้าง                             ง. ผู้กำกับการแสดง
21. ข้อใดมิใช่คุณสมบัติที่ดีของผู้กำกับการแสดง
         ก. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการแสดงสูง 
         ข. มีจิตวิทยาสูง
         ค. ผู้กำกับเวที                                                                       
         ง. ผู้แสดง
22. ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ควบคุมบท ในระหว่างการฝึกซ้อมและการแสดงคือใคร
         ก. ผู้ว่าการสร้าง                                                         ข. ผู้กำกับการแสดง
         ค. ผู้กำกับเวที                                                             ง. ผู้แสดง
23. ผู้ที่สวมบทบาทของตัวละคร ในการถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิดในบทละครไปสู่ผู้ชม คือใคร
         ก. ผู้แสดง                                                                   ข. ผู้กำกับเวที
         ค. ผู้กำกับการแสดง      ง. ผู้อำนวยการสร้าง
24. หัวหน้าควบคุมการออกแบบทุกด้านคือ ข้อใด
         ก. ผู้กำกับการแสดง      ข. ผู้กำกับเวที
         ค. ผู้อำนวยการสร้าง    ง. ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
25. คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายตัวละคร คือข้อใด
         ก. ศึกษารสนิยมของผู้ชมเป็นอย่างดี
         ข. เข้าใจลักษณะเด่นของเครื่องแต่งกาย
         ค. ศึกษาความเป็นมาของบทละครและตัวละครเป็นอย่างดี
         ง. มีประสบการณ์ทางการออกแบบ
26. การทำพิธี “แห่ข้าวเม่า” มีการฟ้อนรำถวายพระธาตุ ผู้หญิงแต่งตัวแบบพื้นเมืองใส่เล็บมือยาว ผู้ชายเล่นดนตรี คือการแสดงในข้อใด
         ก. ฟ้อนภูไท ภาคอีสาน                                           ข. ฟ้อนแพน ภาคเหนือ
         ค. ฟ้อนเทียน ภาคเหนือ                                         ง. เซิ้งกระติบ ภาคอีสาน
27. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ออกแบบแต่งหน้าตัวละคร
         ก. มีความรู้เรื่องเครื่องสำอาง
         ข. ศึกษาเรื่องเชื้อชาติและความเป็นจริงของผู้แสดง
         ค. ศึกษาเรื่องเชื้อชาติและความเป็นจริงของตัวละคร
         ง. มีความสามารถแต่งหน้าได้ตรงตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการ
28. มีความรู้ทางด้านทฤษฎีสีและแสงเป็นอย่างดี คือคุณสมบัติของใคร
         ก. ผู้ออกแบบแต่งหน้า ข. ผู้ออกแบบแสง
         ค. ผู้ออกแบบตกแต่งเวที                                          ง. ผู้ออกแบบฉาก
29. ศิลปะการรำวง ที่เรียกว่า “รำวงมาตรฐาน” นั้น เพลงในข้อใดที่ ไม่ใช่ เพลงประกอบท่ารำวงดังกล่าว
      ก. งามแสงเดือน     ข. ดอกไม้ของชาติ     ค. ดวงจันทร์ขวัญฟ้า      ง. ล้นเกล้าเผ่าไทย
30. การแสดง การเต้น หรือการรำ ที่มีจังหวะค่อนข้างเร็ว และมีลีลาท่าเต้นกลมกลืนไปกับดนตรีพื้นเมือง เพลงที่ใช้ประกอบการเต้น ไม่นิยมใส่เนื้อร้อง คือข้อใด
         ก. ระบำปาเต๊ะ               ข. เซิ้งกระติบ                    ค. ระบำรองเง็ง          ง. ระบำเก็บใบชา
 
 
เฉลยข้อสอบนาฏศิลป์ ม.ต้น
 
ข้อ
 
ข้อ
 
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com