โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
E-Learning โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน

 
ข้อสอบทัศนศิลป์ ม.ต้น ภาค 2
 
 
ข้อสอบปลายปี วิชา ทัศนศิลป์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
..........................................................................
 
1.ทัศนธาตุ ( Visul Element) ข้อใดมีเพียง 2 มิติ
ก. จุด
ข. เส้น
ค. รูปร่าง
ง. รูปทรง
2.ข้อใด ไม่ใช่ ทัศนศิลป์
ก. ดนตรี
. จิตกรรม
ค. ประติมากรรม
ง. สถาปัตยกรรม
3.ถ้าต้อการเขียนภาพให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวและสะเทือนใจควรใช้เส้นแบบใด    
ก.เส้นคด ( Winding lines)
   เส้นฟันปลา ( zigzag lines)
ข.เส้นฟันปลา ( zigzag lines)
   เส้นประ ( Jagged lines)
ค.เส้นตรง ( Staight lines)
  เส้นประ ( Jagged lines)
ง.เส้นโค้ง ( Curve lines )
  เส้นตรง ( Staight lines )
4.การเขียนภาพสีน้ำมัน เป็นงานศิลปะแขนงใด
. ภาพพิมพ์
ข. จิตรกรรม
ค. ประติมากรรม
ง. สถาปัตยกรรม
5.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานประติมากรรม
ก. รูปปั้นวีนัส
ข. เหรียญบาท
. รูปปั้นดาวินชี
ง. งานปั้นพระพุทธรูป
6.ข้อใดเป็นประติมากรรมนูนสูง
. รูปปั้นวีนัส
ข. เหรียญบาท
ค. รูปปั้นดาวินชี
ง. งานปั้นพระพุทธรูป
7.กระบวนการสร้างสรรค์งานพาณิชย์ศิลป์เป็นงานทำงานศิลปะเพื่ออะไร
ก. งานจัดสวน
ข. งานโฆษณา
. งานตกแต่ง
ง. ความสวยงาม
8.ขั้นตอนของการเขียนภาพสเกตซ์ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. แรเงา
ข. ร่างภาพ
ค. โครงสร้าง
ง. ลงรายละเอียด
9.เส้นอะไรที่ให้ความรู้สึก มั่นคง แข็งแรง สง่า รุ่งเรือง
. เส้นประ
ข. เส้นตรง
ค. เส้นโค้ง
ง. เส้นหยัก
10.เส้นอะไรที่ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น อันตราย ขัดแย้ง
. เส้นประ
ข. เส้นตรง
. เส้นโค้ง
ง. เส้นหยัก
11.สีขั้นที่ 1 หรือแม่สีในวงจรสีมีสีอะไรบ้าง
ก. ม่วง ส้ม แดง
ข. ส้ม แดง ม่วง
ค. เขียว เหลือง แดง
ง. แดง เหลือง น้ำเงิน
12.สีขั้นที่ 2 ในวงจรสีมีสีอะไรบ้าง
. ส้ม แดง ม่วง
ข. ม่วง ส้ม เขียว
ค. เขียว เหลือง แดง
ง. แดง เหลือง น้ำเงิน
 
13.ข้อใดคือโทนสีร้อนในวงจรสี
ก. ม่วง ส้ม เขียว
ข. ส้ม แดง น้ำเงิน
ค. แดง ส้ม เหลือง
ง. น้ำเงิน เขียว ม่วง
14.ข้อใดคือโทนสีเย็นในวงจรสี
ก. ม่วง ส้ม เขียว
ข. แดง ส้ม เหลือง
ค. แดง เขียว น้ำเงิน
ง. น้ำเงิน เขียว ม่วง
15. สีแดง 1 ส่วน ผสมกับสีน้ำเงิน 4 ส่วน จะได้สีใหม่ในข้อใด
. สีส้มแดง
ข. สีม่วงน้ำเงิน
ค. สีเขียวน้ำเงิน
ง. สีเขียวเหลือง
16.ถ้าต้องการเขียนภาพสีน้ำรูปทรงเรขาคณิตให้ได้มุมเหลี่ยมชัดเจนควรใช้เทคนิคข้อใด 
ก.เปียกบนเปียก
ข.เปียกบนแห้ง
ค.แห้งบนแห้ง
ง.แห้งบนเปียก
17.สีในข้อใดมีคุณสมบัติในการเขียนทับซ้อนแล้วโปร่งใสได้ดีที่สุด
ก. สีฝุ่น
ข. สีน้ำ
ค. สีน้ำมัน
ง. สีอะคลิลิก
18.คุณสมบัติของสีชนิดใดที่เป็นสีทึบแสง
ก. สีฝุ่น
ข. สีไม้
ค. สีน้ำ
ง. สีน้ำมัน
 
19.คุณสมบัติของสีชนิดใดเป็นสีโปร่งแสง
. สีฝุ่น
. สีไม้
.สีน้ำ
ง. สีน้ำมัน
20.เส้นระดับสายตาหรือ Horizon line ที่แบ่งต่ำกว่ากึ่งกลางภาพจะแสดงถึงอะไรในหลักการเขียนภาพทิวทัศน์
. ภูเขา
. ถนน
. ต้นไม้
ง. ท้องฟ้า
21. Perspective กี่จุด ที่บ่งบอกถึงระยะไกลตรงกึ่งกลางภาพในหลักการเขียนภาพทิวทัศน์
ก. 1จุด
. 2จุด
. 3จุด
ง. 4จุด
22.สีชนิดใดที่ต้องใช้น้ำมันลีนซีดมาเป็นส่วนผสมเพื่อให้ภาพคงทน
ก. สีไม้
ข. สีน้ำ
ค. สีฝุ่น
ง. สีน้ำมัน
23.เทคนิคการพิมพ์ภาพชนิดใดที่นิยมใช้กับสติ๊กเกอร์
ก. Etching
. Woodcut
ค. Silkscreen
ง. Lithograph
24.แม่พิมพ์ชนิดใดใช้หล่อรูปได้มากครั้งที่สุด
ก. แม่พิมพ์ทุบ
ข. แม่พิมพ์ชิ้น
ค. แม่พิมพ์ยาง
ง. แม่พิมพ์ต่อย
 
25.การวาดภาพด้วยสีน้ำมัน ผสมสีน้ำ และสีเทียนเป็นศิลปกรรมแบบใด
ก. จิตรกรรมผสม
ข.จิตรกรรมสื่อผสม
ค.สื่อประสม 2 มิติ
ง. สื่อประสม 3 มิติ
26.ข้อใดคือการออกแบบประยุกต์ศิลป์
ก. การออกแบบอนุสาวรีย์
ข.การออกแบบตกแต่งภายใน
ค. การออกแบบตัวอักษรไม่เหมือนคนอื่น
ง. การออกแบบลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา
27.ประยุกต์ผลงานเพื่อการค้าได้แก่ศิลปะประเภทใด
ก. จิตรกรรม
ข.พาณิชย์ศิลป์
ค.ประติมากรรม
ง.สถาปัตยกรรม
28.ประติมากรรมไทยเป็นศิลปะแบบใด
ก.นามธรรม
ข.เหมือนจริง
ค.กึ่งนามธรรม
ง. อุดมคติ
29.ศิลปะสมัยทวารวดี มีศูนย์กลางอยู่จังหวัดใดของประเทศไทย
. นครปฐม
ข. ปราจีนบุรี
. สุราษฏร์ธานี
ง. นครศรีธรรมราช
30.ข้อใดคือผลงานศิลปะที่สำคัญในสมัยทวารดี
ก. ภาพพระบฏ
. พระปฐมเจดีย์
ค. พระพุทธรูป นาคปรก
ง. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
31.ศิลปะลพบุรีได้รับอิทธิพลจากที่ใด
ก. พม่า
ข. เขมร
ค. อินเดีย
ง. มาเลเซีย
32.ข้อใดคือผลงานศิลปะที่สำคัญในสมัยลพบุรี
. พระปฐมเจดีย์
ข. พระปรางค์สามยอด
. พระพุทธรูป นาคปรก
ง. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
33.ศิลปะศรีวิชัยได้รับอิทธิพลจากที่ใด
. พม่า
ข. เขมร
ค. อินเดีย
ง. มาเลเซีย
34.ข้อใดคือผลงานศิลปะที่สำคัญในสมัยศรีวิชัย
. ภาพพระบฏ
ข. พระพุทธรูป ศิลาขาว
ค. พระพุทธรูป นาคปรก
ง. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
35.ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จ.น่าน เป็นศิลปะในสมัยใด
ก. ลพบุรี
ข. ศรีวิชัย
ค. สุโขทัย
ง. เชียงแสน
36.พระพูทธรูปที่มีลักษณะรูปร่างนุ่มนวลอ่อนไหวให้ความรู้สึกอ่อนหวานตามวัฒนธรรมและอุดมคติที่ดีงามของไทย ได้แก่สมัยใด
ก.สมัยอยุธยา
ข.สมัยสุโขทัย
ค.สมัยเชียงแสน
ง.สมัยรัตนโกสินทร์
37.ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์ในสมัยสุโขทัย
ก. เจดีย์เหลี่ยม
. เจดีย์ทรงระฆังคว่ำ
ค. เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง
ง. เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
38.จิตรกรรมไทยเริ่มใช้ทองคำเปลวประกอบภาพในสมัยไหน 
ก. อยุธยา
ข.สุโขทัย
ค.เชียงแสน
ง. รัตนโกสินทร์
จงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วนำไปตอบคำถาม ข้อ 39. โดยต้องตอบให้ถูกทั้ง 3 ชุด
งานประติมากรรมจะมีลักษณะงดงาม อ่อนช้อย คล้ายสุภาพสตรี พระพักตร์เป็นรูปไข่
พระรัศมีเป็นเปลวเพลิง นิ้วพระหัตถ์เรียวสวย ครองจีวรแบบแนบเนื้อ ชายจีวรยาวถึงพระนาภี...

A
ก.
พระพุทธสิหิงค์
.
พระพุทธรูปปางลีลา
.
พระพุทธรูปปางไสยาสน์
.
พระพุทธรูปปางมารวิชัยสัมฤทธิ์
B
ก.
ศิลปะสมัยสุโขทัย
.
ศิลปะสมัยศรีวิชัย
.
ศิลปะสมัยอยุธยา
.
ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
C
ก.
ได้รับอิทธิพลจากลังกา
.
ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย
.
มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
.
มีรูปแบบที่สืบทอดจากศิลปะศรีวิชัย

 
 
 
 
 
 
40.การจัดนิทรรศการงานศิลปะประเภทต่างๆเพื่ออะไร
ก.เพื่อให้ผู้คนได้รู้ว่าได้เรียนรู้บรรลุสำเร็จแล้ว
ข.เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะไปสู่มุ่งหมายในอาชีพ
ค. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นได้ชื่นชมและเห็นคุณค่า
ง.เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลังไม่ให้สูญหาย
 
 
เฉลยทัศนศิลป์
 
1.ทัศนธาตุ ( Visul Element) ข้อใดมีเพียง 2 มิติ
ก. จุด
ข. เส้น
ค. รูปร่าง
ง. รูปทรง
2.ข้อใด ไม่ใช่ ทัศนศิลป์
ก. ดนตรี
. จิตกรรม
ค. ประติมากรรม
ง. สถาปัตยกรรม
3.ถ้าต้อการเขียนภาพให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวและสะเทือนใจควรใช้เส้นแบบใด    
ก.เส้นคด ( Winding lines)
   เส้นฟันปลา ( zigzag lines)
ข.เส้นฟันปลา ( zigzag lines)
   เส้นประ ( Jagged lines)
ค.เส้นตรง ( Staight lines)
  เส้นประ ( Jagged lines)
ง.เส้นโค้ง ( Curve lines )
  เส้นตรง ( Staight lines )
4.การเขียนภาพสีน้ำมัน เป็นงานศิลปะแขนงใด
. ภาพพิมพ์
ข. จิตรกรรม
ค. ประติมากรรม
ง. สถาปัตยกรรม
5.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานประติมากรรม
ก. รูปปั้นวีนัส
ข. เหรียญบาท
. รูปปั้นดาวินชี
ง. งานปั้นพระพุทธรูป
6.ข้อใดเป็นประติมากรรมนูนสูง
. รูปปั้นวีนัส
ข. เหรียญบาท
ค. รูปปั้นดาวินชี
ง. งานปั้นพระพุทธรูป
7.กระบวนการสร้างสรรค์งานพาณิชย์ศิลป์เป็นงานทำงานศิลปะเพื่ออะไร
ก. งานจัดสวน
ข. งานโฆษณา
. งานตกแต่ง
ง. ความสวยงาม
8.ขั้นตอนของการเขียนภาพสเกตซ์ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. แรเงา
ข. ร่างภาพ
ค. โครงสร้าง
ง. ลงรายละเอียด
9.เส้นอะไรที่ให้ความรู้สึก มั่นคง แข็งแรง สง่า รุ่งเรือง
. เส้นประ
ข. เส้นตรง
ค. เส้นโค้ง
ง. เส้นหยัก
10.เส้นอะไรที่ให้ความรู้สึก ตื่นเต้น อันตราย ขัดแย้ง
. เส้นประ
ข. เส้นตรง
. เส้นโค้ง
ง. เส้นหยัก
11.สีขั้นที่ 1 หรือแม่สีในวงจรสีมีสีอะไรบ้าง
ก. ม่วง ส้ม แดง
ข. ส้ม แดง ม่วง
ค. เขียว เหลือง แดง
ง. แดง เหลือง น้ำเงิน
12.สีขั้นที่ 2 ในวงจรสีมีสีอะไรบ้าง
. ส้ม แดง ม่วง
ข. ม่วง ส้ม เขียว
ค. เขียว เหลือง แดง
ง. แดง เหลือง น้ำเงิน
 
13.ข้อใดคือโทนสีร้อนในวงจรสี
ก. ม่วง ส้ม เขียว
ข. ส้ม แดง น้ำเงิน
ค. แดง ส้ม เหลือง
ง. น้ำเงิน เขียว ม่วง
14.ข้อใดคือโทนสีเย็นในวงจรสี
ก. ม่วง ส้ม เขียว
ข. แดง ส้ม เหลือง
ค. แดง เขียว น้ำเงิน
ง. น้ำเงิน เขียว ม่วง
15. สีแดง 1 ส่วน ผสมกับสีน้ำเงิน 4 ส่วน จะได้สีใหม่ในข้อใด
. สีส้มแดง
ข. สีม่วงน้ำเงิน
ค. สีเขียวน้ำเงิน
ง. สีเขียวเหลือง
16.ถ้าต้องการเขียนภาพสีน้ำรูปทรงเรขาคณิตให้ได้มุมเหลี่ยมชัดเจนควรใช้เทคนิคข้อใด 
ก.เปียกบนเปียก
ข.เปียกบนแห้ง
ค.แห้งบนแห้ง
ง.แห้งบนเปียก
17.สีในข้อใดมีคุณสมบัติในการเขียนทับซ้อนแล้วโปร่งใสได้ดีที่สุด
ก. สีฝุ่น
ข. สีน้ำ
ค. สีน้ำมัน
ง. สีอะคลิลิก
18.คุณสมบัติของสีชนิดใดที่เป็นสีทึบแสง
ก. สีฝุ่น
ข. สีไม้
ค. สีน้ำ
ง. สีน้ำมัน
 
19.คุณสมบัติของสีชนิดใดเป็นสีโปร่งแสง
. สีฝุ่น
. สีไม้
.สีน้ำ
ง. สีน้ำมัน
20.เส้นระดับสายตาหรือ Horizon line ที่แบ่งต่ำกว่ากึ่งกลางภาพจะแสดงถึงอะไรในหลักการเขียนภาพทิวทัศน์
. ภูเขา
. ถนน
. ต้นไม้
ง. ท้องฟ้า
21. Perspective กี่จุด ที่บ่งบอกถึงระยะไกลตรงกึ่งกลางภาพในหลักการเขียนภาพทิวทัศน์
ก. 1จุด
. 2จุด
. 3จุด
ง. 4จุด
22.สีชนิดใดที่ต้องใช้น้ำมันลีนซีดมาเป็นส่วนผสมเพื่อให้ภาพคงทน
ก. สีไม้
ข. สีน้ำ
ค. สีฝุ่น
ง. สีน้ำมัน
23.เทคนิคการพิมพ์ภาพชนิดใดที่นิยมใช้กับสติ๊กเกอร์
ก. Etching
. Woodcut
ค. Silkscreen
ง. Lithograph
24.แม่พิมพ์ชนิดใดใช้หล่อรูปได้มากครั้งที่สุด
ก. แม่พิมพ์ทุบ
ข. แม่พิมพ์ชิ้น
ค. แม่พิมพ์ยาง
ง. แม่พิมพ์ต่อย
 
25.การวาดภาพด้วยสีน้ำมัน ผสมสีน้ำ และสีเทียนเป็นศิลปกรรมแบบใด
ก. จิตรกรรมผสม
ข.จิตรกรรมสื่อผสม
ค.สื่อประสม 2 มิติ
ง. สื่อประสม 3 มิติ
26.ข้อใดคือการออกแบบประยุกต์ศิลป์
ก. การออกแบบอนุสาวรีย์
ข.การออกแบบตกแต่งภายใน
ค. การออกแบบตัวอักษรไม่เหมือนคนอื่น
ง. การออกแบบลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา
27.ประยุกต์ผลงานเพื่อการค้าได้แก่ศิลปะประเภทใด
ก. จิตรกรรม
ข.พาณิชย์ศิลป์
ค.ประติมากรรม
ง.สถาปัตยกรรม
28.ประติมากรรมไทยเป็นศิลปะแบบใด
ก.นามธรรม
ข.เหมือนจริง
ค.กึ่งนามธรรม
. อุดมคติ
29.ศิลปะสมัยทวารวดี มีศูนย์กลางอยู่จังหวัดใดของประเทศไทย
. นครปฐม
ข. ปราจีนบุรี
. สุราษฏร์ธานี
ง. นครศรีธรรมราช
30.ข้อใดคือผลงานศิลปะที่สำคัญในสมัยทวารดี
ก. ภาพพระบฏ
. พระปฐมเจดีย์
ค. พระพุทธรูป นาคปรก
ง. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
31.ศิลปะลพบุรีได้รับอิทธิพลจากที่ใด
ก. พม่า
ข. เขมร
ค. อินเดีย
ง. มาเลเซีย
32.ข้อใดคือผลงานศิลปะที่สำคัญในสมัยลพบุรี
. พระปฐมเจดีย์
ข. พระปรางค์สามยอด
. พระพุทธรูป นาคปรก
ง. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
33.ศิลปะศรีวิชัยได้รับอิทธิพลจากที่ใด
. พม่า
ข. เขมร
ค. อินเดีย
ง. มาเลเซีย
34.ข้อใดคือผลงานศิลปะที่สำคัญในสมัยศรีวิชัย
. ภาพพระบฏ
ข. พระพุทธรูป ศิลาขาว
ค. พระพุทธรูป นาคปรก
ง. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
35.ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จ.น่าน เป็นศิลปะในสมัยใด
ก. ลพบุรี
ข. ศรีวิชัย
ค. สุโขทัย
ง. เชียงแสน
36.พระพูทธรูปที่มีลักษณะรูปร่างนุ่มนวลอ่อนไหวให้ความรู้สึกอ่อนหวานตามวัฒนธรรมและอุดมคติที่ดีงามของไทย ได้แก่สมัยใด
ก.สมัยอยุธยา
ข.สมัยสุโขทัย
ค.สมัยเชียงแสน
ง.สมัยรัตนโกสินทร์
37.ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์ในสมัยสุโขทัย
ก. เจดีย์เหลี่ยม
. เจดีย์ทรงระฆังคว่ำ
ค. เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง
ง. เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
38.จิตรกรรมไทยเริ่มใช้ทองคำเปลวประกอบภาพในสมัยไหน 
ก. อยุธยา
ข.สุโขทัย
ค.เชียงแสน
ง. รัตนโกสินทร์
จงอ่านบทความต่อไปนี้แล้วนำไปตอบคำถาม ข้อ 39. โดยต้องตอบให้ถูกทั้ง 3 ชุด
งานประติมากรรมจะมีลักษณะงดงาม อ่อนช้อย คล้ายสุภาพสตรี พระพักตร์เป็นรูปไข่
พระรัศมีเป็นเปลวเพลิง นิ้วพระหัตถ์เรียวสวย ครองจีวรแบบแนบเนื้อ ชายจีวรยาวถึงพระนาภี...

A
ก.
พระพุทธสิหิงค์
.
พระพุทธรูปปางลีลา
.
พระพุทธรูปปางไสยาสน์
.
พระพุทธรูปปางมารวิชัยสัมฤทธิ์
B
ก.
ศิลปะสมัยสุโขทัย
.
ศิลปะสมัยศรีวิชัย
.
ศิลปะสมัยอยุธยา
.
ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
C
ก.
ได้รับอิทธิพลจากลังกา
.
ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย
.
มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
.
มีรูปแบบที่สืบทอดจากศิลปะศรีวิชัย

 
 
 
 
 
 
40.การจัดนิทรรศการงานศิลปะประเภทต่างๆเพื่ออะไร
ก.เพื่อให้ผู้คนได้รู้ว่าได้เรียนรู้บรรลุสำเร็จแล้ว
ข.เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะไปสู่มุ่งหมายในอาชีพ
ค. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นได้ชื่นชมและเห็นคุณค่า
ง.เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลังไม่ให้สูญหาย
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com