โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
E-Learning โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน

 
แบบทดสอบวิชาดนตรี ชั้น ม.3 รร.หนองช้างคืน ภาค1
 
 

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่  1 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
วิชา ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           คะแนนเต็ม      50      คะแนน
……………………………………………………………………………………..
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกตอบข้อ ก ข ค หรือ ง ที่เห็นว่าถูกต้อง
1. เครื่องดนตรีข้อใดต่างจากพวก
                ก.     ขลุ่ย                   ข.     กรับ                       ค.     ฉาบ                   ง.     ฆ้อง
2. เครื่องดนตรีสากลชนิดใดที่บรรเลงโดยการสี
                ก.     กีตาร์                 ข.     คลาริเนต              ค.     ทรัมเปต             ง.     ไวโอลิน
3. เครื่องสายชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
                ก.     เชลโล              ข.    ดับเบิลเบส            ค.     วิโอลา                ง.     ไวโอลิน
4. กีตาร์ มีทั้งหมดกี่สาย
                ก.     4 สาย              ข.    5 สาย                    ค.     6 สาย               ง.     7 สาย
5. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้
                ก.     ฟลุท                 ข.     ทรัมเป็ท                               ค.     ไซโลโฟน        ง.      คอริเน็ท
6. แซกโซโฟน เป็นเครื่องดนตรีประเภทใด
                ก.     เครื่องสาย                                                 ข.     เครื่องลมไม้
                ค.     เครื่องลมทองเหลือง                                                ง.     เครื่องตีกระทบ
7. เครื่องสายชนิดใดที่มีระดับเสียงต่ำที่สุด
                ก.     ไวโอลิน           ข.     เชลโล                  ค.     วิโอลา               ง.     ดับเบิลเบส
8. เครื่องดนตรีใดปัจจุบันนิยมใช้โลหะทำ
                ก.     ฟลุท                 ข.     ขลุ่ย                      ค.     เรคอร์เดอร์             ง.     อังกะลุง
9. ข้อใดเป็นเครื่องลมทองเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
                ก.     ทรัมเป็ท           ข.     คอริเน็ท                               ค.     ทูเบา                  ง.     ทรอมโบน
10. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองชนิดใดที่มีระดับเสียงสูงสุด
                ก.     ทูเบา                 ข.     ทรอมโบน           ค.     คอริเน็ท             ง.    ทรัมเป็ท
11. วงปี่พาทย์ใช้เครื่องดนตรีประเภทใด
                ก.     เครื่องตี            ข.     เครื่องเป่า             ค.     เครื่องสี              ง.     เครื่องดีด
 
12. วงปี่พาทย์ชาตรีใช้บรรเลงประกอบการแสดงใด
                ก.     ละคร                                                           ข.     ทำขวัญนาค               
ค.     โขน                                                             ง.     มโนราห์
13. วงดนตรีใดมีเครื่องดนตรี 4 ชิ้น
                ก.     วงสตริงควอเต็ท                                        ข.     วงโยธวาทิต
                ค.     วงดนตรีแจ็ส                                              ง.     วงคอมโบ
14. ระนาด มีลักษณะนามว่าอย่างไร
                ก.     อัน                               ข.     เลา                               ค.     ราง               ง.     ตัว
15. ตะโพน มีลักษณะนามว่าอย่างไร
                ก.     ลูก                                ข.     ตัว                                ค.     อัน                               ง.     เลา
16. วงดนตรีใดที่ใช้บรรเลงในการนำขบวนพาเหรด
                ก.     วงคอมโบ                                                   ข.     วงโยธวาทิต
                ค.     วงออร์เคสตร้า                                           ง.     วงปี่พาทย์
17. ตัวโน๊ตภาษาอังกฤษที่ใช้มีกี่ตัว
                ก.     5 ตัว           ข.     6 ตัว           ค.     7 ตัว           ง.    8 ตัว
18. อักษรภาษาอังกฤษตัวใดที่ไม่ได้ใช้บันทึกเป็นตัวโน๊ต
                ก. B                      ข.     D                  ค.     G                  ง.     J
19. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมือง
                ก.     กลองแท็ก       ข.     กลองยาว               ค.     กลองแขก        ง.     กลองเบส
20. กิ๋ง เป็นเครื่องดนตรีประเภทใด
                ก.     เครื่องดนตรีบรรเลงทำนอง                    ข.     เครื่องดนตรีพื้นเมือง
                ค.     เครื่องดนตรีสากล                                     ง.     เครื่องดนตรีไทย
21. การขับร้อยเพลงสากลแตกต่างจากการร้องเพลงไทยอย่างไร
                ก.      การฝึกรูปปาก                                           ข.     การฝึกหายใจ
                ค.     การระบายลม                                            ง.     การออกเสียง
22. บรรทัดโน๊ตดนตรีไทย 1 บรรทัดมีกี่ห้องเพลง
                ก.      5 ห้องเพลง                                              ข.     6 ห้องเพลง
                ค.     7 ห้องเพลง                                              ง.     8 ห้องเพลง
23. เครื่องหมายกุญแจฟา บอกให้ทราบว่าโน๊ตที่บันทึกมีระดับเสียงอย่างไร
                ก.     สูง                                                                                ข.     ต่ำ
                ค.     ปานกลาง                                                   ง.     ปานกลาง-สูง
24. เครื่องดนตรีในข้อใดทำจากโลหะ
ก.     กิ๋ง                                                                                ข.     เมโลเดียน                 
ค.     อังกะลุง                                                      ง.     แทมบูรีน
25. กลองชนิดใดใช้ไม้ตีเฉพาะ
                ก.     กลองยาว                                                    ข.     กลองแขก  
 ค.     กลองทอมบา                                            ง.    กลองบองโก
26. เครื่องดนตรีใดไม่ได้ใช้ในวงปี่พาทย์เครื่องห้า
                ก.     ตะโพน                                                       ข.     ซอสามสาย                               
ค.     กลองทัด                                                     ง.     ฆ้องวงใหญ่
27. เครื่องดนตรีใดไม่ได้ใช้ในวงขับไม้
                ก.     บัณเฑาะว์                                                  ข.     ซอสามสาย               
ค.     กรับ                                                             ง.     ฉิ่ง
28. วงมโหรีในสมัยอยุธยาประกอบด้วยเครื่องดนตรีกี่ชิ้น
                ก.     6 ชิ้น                                                          ข.     7 ชิ้น                        
ค.            8 ชิ้น                                                     ง.     10 ชิ้น
29. กลองชาตรี เรียกอีกอย่างว่าอะไร
                ก.     กลองยาว                                                    ข.     กลองแขก 
ค.    กลองตุ๊ก                                                       ง.     กลองทัด
30. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
                ก.     เครื่องดีด          ข.     เครื่องสี                                ค.     เครื่องสาย         ง.     เครื่องเป่า
31.   งานประเภทใดที่ถือว่าเป็นงานอวมงคล
ก. งานแต่งงาน                                  ข. งานบวช
ค. งานศพ                                            ง. งานขึ้นบ้านใหม่
32.   ข้อใดเป็นดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงของละครชาตรี
                ก. วงปี่พาทย์ชาตรี                                              ข. วงมโหรี
                ค. เพลงบรรเลงประกอบการขับร้อง               ง. เพลงโอด
33. เหตุใดการแสดงของไทยจึงต้องมีดนตรีบรรเลงประกอบเสมอ
                ก. เพื่อเอาฤกษ์ชัย                              ข. เพื่อเป็นการป่าวประกาศ
                ค. เพื่อเตรียมกาแสดง                       ง. เพื่อแสดงสื่อ อารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละคร
34. ข้อใดเป็นดนตรีที่ใช้ในงานอวมงคล
                ก. เพลงเชิด เพลงโอด                                      ข. วงปี่พาทย์ชาตรี
                ค. วงปี่พาทย์มอญ                                               ง. วงมโหรี
35. ข้อใดเป็นเพลงไทยสากล
                ก. เพลงลาวดวงเดือน                                       ข. เพลงค่าน้ำนม
                ค. เพลงโบว์รักสีดำ                                           ง. เพลงรอยไถแปร
36.   เพลงไทยประเภทใดที่ไม่ค่อยรักษากฏเกณฑ์ทางภาษา
ก. เพลงไทยสากล                                              ข. เพลงไทยเดิม
ค. เพลงไทยลูกทุ่ง                                             ง. เพลงสตริง
37. เพลงที่ฝึกร้องได้ง่ายที่สุดคือเพลงประเภทใด
ก. เพลงไทยสากล                                              ข. เพลงไทยเดิม
ค. เพลงไทยลูกทุ่ง                                             ง. เพลงสตริง
38. กลุ่มที่นิยมฟังเพลงสตริงมักเป็นกลุ่มคนประเภทใด
                ก. ไร้แก่นสารในชีวิต                                       ข. จริงจังกับชีวิต
                ค. มีความอดทนสูง                                           ง.   สุภาพอ่อนน้อม
39. เพลงประเภทใดปลูกฝังให้คนรักชาติ
ก. เพลงไทยสากล                                              ข. เพลงไทยเดิม
ค. เพลงไทยลูกทุ่ง                                             ง. เพลงปลุกใจ
40. บุคคลในข้อใดที่เป็นศิลปินประเภทนักร้องที่โด่งดังในอดีต
                ก.   ก้าน    แก้วสุพรรณ                                    ข. ราเชนทร์    เรืองเนตร
                ค. ชลธี    ธารทอง                                             ง.   จักรพันธ์    ยมจินดา
41. ธานินทร์     อินทรเทพ   เป็นนักร้องที่ร้องเพลงประเภทใด
ก. เพลงไทยสากล                                              ข. เพลงไทยเดิม
ค. เพลงไทยลูกทุ่ง                                             ง. เพลงปลุกใจ
42. คนที่เป็นศิลปินนักร้องในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันในด้านใดมากที่สุด
                ก. การฝึกร้องเพลง                                            ข. การไต่เต้าสู่นักร้อง
                ค. การใช้ความสามารถ                                    ง. การแต่งกาย
43. เพลงประเภทใดที่ทำให้ภาษาไทยเสื่อมวิบัติมากที่สุด
                ก. เพลงไทยสากล                                              ข. เพลงลูกทุ่ง
                ค. เพลงสตริง                                                     ง. เพลงเพื่อชีวิต
 
44. เพลงไทยสากลแตกต่างจากเพลงไทยเดิมตรงไหน
ก.      จังหวะเร็วกว่า
ข.      เนื้อร้องสั้นกว่า
ค.      ขับร้องได้ไพเราะกว่า
ง.       ผู้ร้องเสียงดีกว่า
45.   ข้อใดไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติในการร้องเพลงไทยสากล
ก.      ร้องให้ตรงจังหวะ
ข.      ร้องให้เสียงสูงที่สุด
ค.      ร้องให้ตรงระดับเสียงตัวโน้ต
ง.       แบ่งวรรคตอนการหายใจให้ถูกต้อง
46.   วิธีการนั่งร้องเพลงไทยให้เหมาะสมควรปฏิบัติอย่างไร
ก. นั่งคุกเข่า                                        ข. นั่งพับเพียบ
ค. นั่งท่าเทพธิดา                                ง. นั่งตั้งเข่า
47.    คำร้องของเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งกล่าวถึงสิ่งใด
ก.      ชีวิตที่บ้านเกิด
ข.      ความรักที่สดใส
ค.      ความเป็นอยู่ของมนุษย์
ความสวยงามของธรรมชาติยามรุ่งสาง
48. เพลงพื้นเมืองมีคุณค่าในข้อใดมากที่สุด
ก.      แสดงให้ชาวต่างชาติชม
ข.      แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละภาค
ค.      สร้างความเพลิดเพลินและความสามัคคีหลังการทำงานของชาวชนบท
ง.       ทำให้หนุ่มสาวได้ข้องเกี่ยวกันทำให้มีโอกาสแต่งงานเพิ่มขึ้น
49. เพลงประเภทใดที่เลือนหายไปเร็วที่สุด
                ก. เพลงไทยสากล                                              ข. เพลงลูกทุ่ง
                ค. เพลงสตริง                                                     ง. เพลงเพื่อชีวิต
50. ข้อใดเป็นชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
                ก. เพลงหนักแผ่นดิน                                        ข. เพลงสายฝน
                ค. เพลงลาวดวงเดือน                                       ง. เพลงวิหคเหินลม
 
 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com