โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
 
E-Learning โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน

 
แบบทดสอบวิชาดนตรี ชั้น ม.1 รร.หนองช้างคืน ภาค1
 
 

 

 

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
วิชา ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           คะแนนเต็ม      60      คะแนน
............................................................................................................
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.       เพลงไทยบรรเลง หมายถึงข้อใด
ก.      เพลงที่ใช้ดนตรีไทยบรรเลงล้วน ๆ
ข.      เพลงที่ใช้ดนตรีไทยและมีคนขับร้อง
ค.      เพลงที่ใช้ดนตรีหลาย ๆ ชิ้นมาบรรเลง
ง.       เพลงที่ใช้เวลาบรรเลงดนตรีนานกว่าการร้อง
2.       เพลงที่มีการบรรเลงเริ่มจากจังหวะช้าจนถึงจังหวะเร็ว เรียกว่าเพลงอะไร
ก.      เพลงตับ
ข.      เพลงเถา
ค.      เพลงบรรเลง
ง.       เพลงขับร้อง
3.       เพลงไทยประเภทใดขับร้องง่ายที่สุด
ก.      เพลงชั้นเดียว
ข.      เพลงสองชั้น
ค.      เพลงสามชั้น
ง.       เพลงตับ
4.       เสียงเครื่องดนตรีชนิดใดที่ฟังแล้วทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามมากที่สุด
ก.      ฉิ่ง
ข.      ปี่
ค.      ฆ้อง
ง.       กลอง
5.       เพลงไทยเดิมใช้อะไรเป็นเครื่องกำกับจังหวะ
ก.      กลอง
ข.      ระนาด
ค.      ปี่
ง.       ฉิ่ง
 
 
 
 
6.       เพลงสามชั้นจะทำให้เกิดอารมณ์ใดมากที่สุด
ก.   รัก
ข.      รื่นเริง
ค. โกรธแค้น
ง.    เศร้าโศก
7.       ผู้ที่จะขับร้องเพลงไทยได้ดีต้องฝึกฝนในข้อใดให้มากที่สุด
ก.      เสียง
ข.      อารมณ์
ค.      ท่าทาง
ง.       จังหวะ
8.       ขณะร้องเพลงไทยเดิม ผู้ร้องควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงเหมาะสมที่สุด
ก.      ร้องไปรำไป
ข.      ร้องไปเต้นไป
ค.      ยืนร้องอยู่หน้าฉาก
ง.       นั่งพับเพียบกับพื้นเวที
9.       เพลงออกภาษา เป็นเพลงแบบใด
ก.      มีทำนองจากชาติต่าง ๆ
ข.      มีเนื้อร้องหลายภาษา
ค.      มีนักร้องหลายเชื้อชาติ
ง.       มีทำนองจากช้าไปหาเร็ว
10.   เอกลักษณ์สำคัญของเพลงไทยเดิมคือข้อใด
ก.      เนื้อเพลงเป็นภาษาไทย
ข.      คนบรรเลงเป็นคนไทย
ค.      คนขับร้องเป็นคนไทย
ง.       มีการเอื้อนต่อท้ายเพลง
11.   เครื่องดนตรีไทยข้อใดเมื่อฟังแล้วให้ความรู้สึกเย็นสบาย
ก. แคน                                         ข. ขิม
ค. ซออู้                                         ง. ปี่
12.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก.      ไม่มีการเอื้อนในเพลงหน้าพาทย์
ข.      วงปี่พาทย์ประกอบด้วยปี่และเครื่องดีดชนิดต่าง ๆ
ค.      ร้องส่งคืนการขับร้องเพลงแล้วมีดนตรีรับ
ง.       ผู้ร้องเพลงสามชั้นจะต้องรู้จังหวะการหายใจได้ดี
13.   คำร้องของเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งกล่าวถึงสิ่งใด
ก.      ชีวิตที่บ้านเกิด
ข.      ความรักที่สดใส
ค.      ความเป็นอยู่ของมนุษย์
ง.       ความสวยงามของธรรมชาติยามรุ่งสาง
14.   เพลงอัตราจังหวะใดที่เอื้อนเสียงยากที่สุด
ก. เพลง 3 ชั้น                          ข. เพลง 2 ชั้น
ค. เพลงชั้นเดียว                         ง.   เพลงบรรเลง
15.   เพลงไทยที่มีจังหวะฉิ่งตีดัง ฉิ่ง ฉิ่ง ฉับ คือเพลงอะไร
ก.      เพลงนางนาค
ข.      เพลงจีนต้องเชียง
ค.      เพลงเต่ากินผักบุ้ง
ง.       เพลงลาวดวงเดือน
16.   เพลงใดเป็นเพลงไทยสากล
ก.      เพลงลาวครวญ
ข.      เพลงสร้อยเพลง
ค.      เพลงวิหคเหินลม
ง.       เพลงเขมรไล่ควาย
17.   โน้ตตัวใดที่มีกระสวนจังหวะ ตา อ้า
 
 
 
 
18.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเพลงพื้นเมือง
ก.      เพลงที่ไม่นิยมร้องกันโดยทั่วไป
ข.      เพลงที่ชาวบ้านแต่งขึ้นเพื่อเข้าประกวด
ค.      เพลงที่มีแบบแผนการร้องต่างไปตามท้องถิ่น
ง.       เพลงที่ขึ้นต้นด้วยเอ้อและลงท้ายด้วยเอยทุกเพลง
 
19.   เครื่องดนตรีข้อใดต่างจากพวก
ก. ขลุ่ย                          ข. กรับ
ค. ฉาบ                         ง. ฆ้อง
20.   เพลงพื้นเมืองมีคุณค่าในข้อใดมากที่สุด
ก.      แสดงให้ชาวต่างชาติชม
ข.      แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของแต่ละภาค
ค.      สร้างความเพลิดเพลินและความสามัคคีหลังการทำงานของชาวชนบท
ง.       ทำให้หนุ่มสาวได้ข้องเกี่ยวกันทำให้มีโอกาสแต่งงานเพิ่มขึ้น
21.   เพลงไทยบรรเลง หมายถึงข้อใด
ก.      เพลงที่ใช้ดนตรีไทยบรรเลงล้วน ๆ
ข.      เพลงที่ใช้ดนตรีไทยและมีคนขับร้อง
ค.      เพลงที่ใช้ดนตรีหลาย ๆ ชิ้นมาบรรเลง
ง.       เพลงที่ใช้เวลาบรรเลงดนตรีนานกว่าการร้อง
22.   เพลงที่มีการบรรเลงเริ่มจากจังหวะช้าจนถึงจังหวะเร็ว เรียกว่าเพลงอะไร
ก.      เพลงตับ
ข.      เพลงเถา
ค.      เพลงบรรเลง
ง.       เพลงขับร้อง
23.   เพลงไทยประเภทใดขับร้องง่ายที่สุด
ก.      เพลงชั้นเดียว
ข.      เพลงสองชั้น
ค.      เพลงสามชั้น
ง.       เพลงตับ
24.   เสียงเครื่องดนตรีชนิดใดที่ฟังแล้วทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามมากที่สุด
ก.      ฉิ่ง
ข.      ปี่
ค.      ฆ้อง
ง.       กลอง
25.   เพลงไทยเดิมใช้อะไรเป็นเครื่องกำกับจังหวะ
ก.      กลอง
ข.      ระนาด
ค.      ปี่
ง.       ฉิ่ง
26.   เพลงสามชั้นจะทำให้เกิดอารมณ์ใดมากที่สุด
ก.      รัก
ข.      รื่นเริง
ค.      โกรธแค้น
ง.       เศร้าโศก
27.   ผู้ที่จะขับร้องเพลงไทยได้ดีต้องฝึกฝนในข้อใดให้มากที่สุด
ก.      เสียง
ข.      อารมณ์
ค.      ท่าทาง
ง.       จังหวะ
28.   ขณะร้องเพลงไทยเดิม ผู้ร้องควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงเหมาะสมที่สุด
ก.      ร้องไปรำไป
ข.      ร้องไปเต้นไป
ค.      ยืนร้องอยู่หน้าฉาก
ง.       นั่งพับเพียบกับพื้นเวที
29.   เพลงออกภาษา เป็นเพลงแบบใด
ก.      มีทำนองจากชาติต่าง ๆ
ข.      มีเนื้อร้องหลายภาษา
ค.      มีนักร้องหลายเชื้อชาติ
ง.       มีทำนองจากช้าไปหาเร็ว
30.   เอกลักษณ์สำคัญของเพลงไทยเดิมคือข้อใด
ก.      เนื้อเพลงเป็นภาษาไทย
ข.      คนบรรเลงเป็นคนไทย
ค.      คนขับร้องเป็นคนไทย
ง.       มีการเอื้อนต่อท้ายเพลง
31.   ฆ้องวงใหญ่วงหนึ่งมีลูกฆ้องกี่ลูก
                ก. 15 ลูก                             ข. 16 ลูก
                ค. 17 ลูก                             ง. 18 ลูก
 
32. กลองเพลมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
                ก. กลองทัด                         ข. กลองรำมะนา
                ค. กลองแอร์                       ง. กลองยาว
33. ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีทั้งหมด
                ก. กลอง โทน ฉิ่ง ตะโพน                           ข. ตะโพน   รำมะนา ปี่ ขลุ่ย
                ค. กรับ กลอง แคน ซอ                                 ง. แคน   ซอด้วง ฆ้องวง   กลองยาว
34.   ระนาดเอกกับระนาดทุ้มมีสิ่งใดที่แตกต่างกัน
                ก. วัสดุที่ใช้ทำ                                                    ข. ระดับเสียง
                ค. โอกาสที่ใช้เล่น                                             ง. จำนวนผู้ที่เล่น
35. เครื่องดนตรีประเภทใดที่มีรูปร่างลักษณะและวิธีการเล่นเหมือนกัน
                ก. พิณ และ แคน                                            ข. ซอ และจะเข้
                ค. กลอง และขิม                                               ง. พิณ และซึง
36. โปงลางสะออน เป็นศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดใด
                ก. ขอนแก่น                                                        ข. เชียงใหม่
                ค. กาฬสินธุ์                                                        ง. ยโสธร
37. ใครเป็นคนประพันธ์เพลงชาติไทย
                ก. พระเจนดุริยางค์                                            ข.   กรมหลวงสารานุประพันธ์
                ค. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี                         ง.   กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
38. เครื่องหมายลบ (-) แทนเสียงใดในการตีฉิ่ง
                ก. ฉิ่ง                                                                    ข. ฉับ
                ค. ฉิ่ง ฉับ                                                             ง. ฉับฉิ่ง
39. จังหวะหน้าทับ หมายความว่าอย่างไร
ก.      จังหวะสั้นยาวของการตีเครื่องดนตรีประเภทหนัง (กลอง)
ข.      จังหวะสูงต่ำของการตีเครื่องดนตรีประเภทหนัง (กลอง)
ค.      จังหวะสั้นยาวของการตีเครื่องดนตรีประเภทไม้ (ระนาด)
ง.       จังหวะสั้นยาวของการตีเครื่องดนตรีประเภทเอ็น (ซึง)
40. เครื่องดนตรี “ ตีพาทย์ ” ในสมัยกรุงสุโขทัยหมายความว่าอย่างไร
ก.      เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี และเครื่องเป่ารวมกัน
ข.      เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี และเครื่องสีรวมกัน
ค.      เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี และเครื่องดีดรวมกัน
ง.       เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด และเครื่องเป่ารวมกัน
41. “ ดงเดือด ”ในสมัยกรุงสุโขทัยหมายความว่าอย่างไร
                ก. การบรรเลงเพลง                                           ข. กลองยาว
ค. กลองทัด                                                         ง. กลองตะโพน
42. กลองที่หล่อจากโลหะผสม คือ ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก เรียกว่าอย่างไร
                ก. กลองแอว์                                                       ข. กลองตะโพน
                ค. กลองมโระทึก                                               ง. กลองทัด
43. เพลงเหย่อย   นิยมเเล่นในเดือนใดของไทย
                ก. เดือน   9                                                         ข. เดือน 10
                ค. เดือน 11                                                        ง. เดือน 12
44.                                                          เอ้อระเหยลอยมา                                ยกมือวันทาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ลูกคู่ซ้ำ)
                                ไหว้ครูคุณพระรัตนตรัย                                   และเทพไท้อันมีฤทธิ์
 
                ข้อความข้างบนเป็นคำร้องในการละเล่นประเภทใด
                ก. เพลงเหย่อย                                                    ข. เพลงพวงมาลัย
                ค. เพลงฉ่อย                                                        ง. รำโนราห์
45. ข้อใดเป็นเพลงพื้นเมืองของภาคอีสาน
                ก. หมอลำ                                                            ข. เพลงพวงมาลัย
                ค. ฟ้อนเงี้ยว                                                        ง. รำโนราห์
46.    เราแบ่งเครื่องดนตรีสากลออกเป็นกี่ประเภท
ก. 3 ประเภท                     ข. 4 ประเภท
ค. 5 ประเภท                     ง. 6 ประเภท
47.   ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง
ก. ทรัมเป็ต                          ข. แซกโซโฟน
ค. เมโลเดียน                      ง. เบลีล่า
48.   ข้อใดไม่ใช้เครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้ว
ก. เปียโน                             ข. คีย์บอร์ด
ค. อิเล็กโทน                       ง. ไวโอลิน
49.   วงดนตรีชนิดใดใช้ผู้เล่นน้อยที่สุด
ก. วงซิมโฟนี                      ข. วงซิมโฟนีวงเล็ก
ค. วงสตริงคอมโบ             ง. วงโยธวาฑิต
50.   เครื่องดนตรีชนิดใดต่อไปนี้ที่ควรอยู่ในวงซิมโฟนีมากที่สุด
ก. กีตาร์                                                ข. เบลลีลา
ค. ไวโอลิน                                          ง. กลองแท็ค
51.   จังหวะสุดท้ายในดนตรีไทย ข้อใดถูกต้อง
ก.      จังหวะเคาะสามัญ                                               ข. จังหวะฉิ่ง
ค.    จังหวะเคาะ                                                         ง. จังหวะตก
52.   เพลงในข้อใดหมายถึงจังหวะหน้าทับพิเศษในเพลงไทย
ก.    เพลงเชิด                                                              ข. เพลงรัว
ค.    เพลงที่ใช้ประกอบการฟ้อนรำ                        ง. ถูกทุกข้อ
53.   ข้อใดหมายถึงจังหวะช้า ในดนตรีสากล
ก.     Largo                                                                  ข. Andante
ค.     Allegro                                                               ง. Presto
54. บันไดเสียงของไทยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ ทาง” ข้อใดหมายถึงบันไดเสียงลา ในดนตรีสากล
        ก. ทางออล่าง                                                       ข. ทางกลางแหบ
        ค. ทางกรวด                                                         ง. ทางชวา
55. ข้อใดหมายถึง ความแตกต่างของเสียงในดนตรีสากล
                ก. ความเข้มของเสียง                                         ข. คุณภาพของเสียง
                ค. ระดับเสียง                                                       ง. ความยาวของเสียง
56.   ทิศทางการขับเคลื่อนของระดับเสียงดนตรีลักษณะแบบซ้ำ  แบบเรียงเสียง และแบบข้ามเสียง
       คือข้อใด
                ก. พิสัยของทำนอง                                             ข. รูปแบบทำนองเพลง
                ค. จังหวะทำนองเพลง                                       ง. หลักเสียงทำนองเพลง
57. ทำนองเพลงสากล ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.      ทิศทางการขับเคลื่อนของทำนองเพลงจะเคลื่อนที่ถึงขั้นสูงสุดเมื่อเนื้อหาเพลงถึงจุด
      สำคัญที่สุด
                ข. พิกัดทำนองเพลงแบ่งเป็น ทำนองเพลง และห้องเพลง
                ค. รูปร่างทำนองเพลง หมายถึง ความสั้นยาวของระดับเสียง
                ง. จังหวะของทำนอง หมายถึง แนวเส้นลากโน้ตตัวแรกตัวสุดท้าย
58.   เสียงใดเรียกว่าเสียงประสานจากการร้อง
ก. เสียงคลอ                                                                  ข. เสียงเคล้า
ค. เสียงลำลอง                                                             ง. ถูกทุกข้อ
59.   ข้อใดเป็นตัวอย่างเพลงสี่ท่อน
ก. เพลงนางครวญ                                                      ข. เพลงลาวครวญ
 ค. เพลงใบ้คลั่ง                                                           ง. เพลงลาวดวงเดือน
60.   เพลงชาติจัดอยู่ในรูปแบบข้อใด
ก. เอกบท                                                                      ข. ซองฟอร์ม
ค. ทวิบท                                                                       ง. ตรีบท
 

 

 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน
อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร. 0-5354-1400
e-mail : nid@nongchangkuen.com

เว็บไซต์โรงเรียนหนองช้างคืนจัดทำและดูแลโดย อ.กัลยารัตน์ ณ วันจันทร์

Developed By www.web.cmprice.com

cmprice.com